cover.png, 99kB

TabyČVUT v Praze Fakulta dopravní slaví v roce 2013 již 20 let své existence. Studentský den Fakulty dopravní je akcí otevírající rok 2013. Cílem je otevřít se zájemcům o studium, ale i široké a odborné veřejnosti. Na celý rok jsou přichystány akce oslavující toto významné výročí. Svým zaměřením odkazují na bohatou minulost nebo nabízejí výhled do budoucího směřování fakulty. Jedná se jak o odborná setkání a konference zaměřené na dopravu, tak další, více či méně překvapující aktivity snažící se představit fakultu v jiném světle než doposud.

O fakultě

Fakulta dopravní (ČVUT FD) je jednou z osmi fakult Českého vysokého učení technického v Praze. ČVUT FD nabízí bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy zaměřené na dopravu a telekomunikace. Obory studia jsou zaměřeny na hlavní oblasti:

Mise fakulty

Založením Fakulty dopravní vyjádřilo vedení Českého vysokého učení technického v Praze svoji vůli nezaostávat za předními světovými univerzitami a reflektovat do svých vědeckopedagogických cílů nejen rozvoj technologií a techniky, ale i rozvoj oborů přesahujících svými inženýrskými metodami rozsáhlé oblasti lidské činnosti a jejich systémové uspořádanosti co do času a prostoru. Současný proces globalizace světových telekomunikací a dopravních systémů takové přístupy nutně vyžaduje; v praktických aplikacích se to projevuje například ve zdokonalování grafikonů železniční dopravy nebo v systémové výstavbě kombinovaných druhů dopravy s ohledem na environmentální dopady.

Obecné informace

Bakalářské a navazující magisterské studijní programy připravují studenty pro budoucí uplatnění získaných vědomostí v oblasti analýz, návrhů, organizace, řízení, vývoje a výzkumu v dopravních procesech. Pozornost je věnována nejnovějším poznatkům v ekonomické teorii, teorii dopravy, teorii systémů, bezpečnosti a spolehlivosti dopravy a telekomunikačních služeb, vlivům dopravy na životní prostředí a metodám efektivního organizování logistických řetězců, využití služeb nových dopravních technologií, jakož i optimalizaci telekomunikačních procesů. Absolventi studijních programů fakulty jsou připraveni pro činnosti spojené s podnikáním operátorů na sítích, optimalizovat ekonomické vztahy, přispět k zvyšování kvality svými znalostmi z oblasti managementu a informačních technologií.


Děkujeme našim partnerům

partners.png, 42kB